برچسب: حوضه آبریز کرخه

انتشار مقاله مرتبط با رصدخانه آب و انرژی در نشریه آب و توسعه پایدار

این مقاله که با موضوع مدلسازی منابع و مصارف منابع آب حوضه های آبریز از طریق پیاده سازی حکمرانی داده در رصدخانه آب و انرژی (مطالعه موردی: پیاد هسازی پیشخوان مدیریت منابع و مصارف در حوضه آبریز کرخه) بود اخیرا در اسفند ۱۴۰۱ در نشریه آب و توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد به همت: مصطفی […]