نشریات

کتاب ها

کتاب مدیریت پایای آب زیرزمینی

نویسندگان: کامران داوری – هاشم درخشان

گزارش طرح تدبیر آب مشهد

نویسندگان: کامران داوری – حمید عمرانیان خراسانی

کتاب آب مشهد

کتاب آب استان خراسان رضوی

محدوده مطالعاتی مشهد

برخی از انتشارات علمی مشاور

عنوان/ شرح پروژه پژوهشگر تاريخ
 Integrated Water Resources Management and Scale Problem, Integrated Water Resources Management, Iran, Mashhad, Dec.21-22, 2004. کامران  داوری ۲۰۰۴
 Estimation of the Reasons of Qanat Degredation and Its Effects on Villagers’ Participation (Case Study of Six Regions in the Khorassan Province). 2007. 4th Asian Regional Conference & 10th International Seminar on Participatory Irrigation Management.  Tehran, Iran کامران  داوری ۲۰۰۷
تعادل‌يابي بيلان آب زيرزميني در دشت فيض‌آباد، گروه آبياري و زهكشي، دانشگاه فردوسي مشهد، ۱۳۸۶ کامران  داوری ۱۳۸۶
مديريت منابع آب حوضه آبريز دشت ازغند با استفاده از مدل SWAP، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، گروه آبياري و زهكشي، دانشگاه فردوسي مشهد، ۱۳۸۶ کامران  داوری ۱۳۸۶
“Model for simulation of winter wheat yield under dryland and irrigated conditions” J. Agr. Water Management. Vol. (58): 1-17. علی نقی ضیایی ۲۰۰۳
 ”Fractal scaling and simulation of velocity components and turbulent shear stress in open channel flow.” J. Chaos, Solitons, and fractals, Vol. 24:1031-1045 علی نقی ضیایی ۲۰۰۵
”Fractal-Markovian scaling of turbulent bursting process in open channel flows.” J. Chaos, Solitons, and fractals, Vol. 25: 307-318 علی نقی ضیایی ۲۰۰۵
 ”Using vorticity to define conditions at multiple open boundaries for simulating flows in a simplified vortex settling basin.” Int. J. Numerical Methods in Fluids, Vol. 54:1-28. علی نقی ضیایی ۲۰۰۷
 ” A robust algorithm for computing fluid flows on highly non-smooth staggered grids.”  Int. J. Numerical Methods in Fluids, Vol. 59(9):1011-1033. علی نقی ضیایی ۲۰۰۹
مروري بر مدلهاي بيلان آب: بررسي مدلهاي رياضي مفهومي براي حوضه سيد سجاد رضوي کهنموئي، کامران داوري، بيژن قهرمان و عطاءاله جودوي ۱۳۹۸
آسیب شناسی بیلان آب و ارائه چارچوب برای بهبود آن سیدسجاد رضوی کهنموئی، کامران داوری، امیرعلی داوری ۱۳۹۹
اصول اساسی ارزیابی ردپای آب وچالشهای موجود در ایران سیدسجاد رضوی کهنموئی ۱۳۹۹
سامانه بیلان؛ به هنگام، هوشمند، قابل توسعه مهری شاهدی، فاطمه طالبی حسین آباد، علیرضا سلطانی کوشکی ۱۳۹۹
مدلسازی منابع و مصارف منابع آب حوضه های آبریز از طریق پیاده سازی حکمرانی داده در رصدخانه آب و انرژی مصطفی معصومی، عارف وائلی، غلامحسین کریمی، اردشیر کلانی، کیوان بوالحسنی، حسین انصاری ۱۴۰۱