سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه مشارکت عمومی – خصوصی

در باب ضرورت و منفعت کاهش تصدی گری بخش دولتی در حوزه خدمات و زیرساخت‌ها بسیار سخن گفته شده است و البته قدم‌های ارزشمندی در راه تسهیل ورود بخش خصوصی به این حوزه و بهره مندی دستگاه‌های دولتی از توان مالی و تجارب فنی این بخش برداشته شده است.

در این راستا مهندسین مشاور هیدروتک توس یقین دارد “حضور یک مشاور مجرب در کنار دستگاه‌های سرمایه پذیر، بدون چشمداشت مالی و گره زدن منافع اقتصادی مشاور به منافع سرمایه گذار و منفعت و رفاه عموم، نشانه باورمندی به درستی این راه و لازمه تداوم این مسیر برای تسهیل حضور بخش خصوصی و مشارکت حداکثری ” است. این شرکت، مفتخر به انجام این مهم می‌باشد.

پروژه ها

احداث و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر نیشابور

پروژه شامل احداث تصفیه خانه و تکمیل شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب و بهره برداری از تأسیسات احداث شده توسط بخش خصوصی با الگوی بیع متقابل است. ظرفیت نهایی تأسیسات تصفیه خانه فاضلاب بالغ بر ۵۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز خواهد بود و مبلغ سرمایه گذاری اولیه سه هزار و پانصد میلیارد ریال برآورد شده است.

مدت پروژه ۲۹ سال شامل چهار سال دوره ساخت و ۲۵ سال دوره بهره برداری است.

احداث و بهره برداری از تاسیسات فاضلاب شهر تربت حیدریه

پروژه شامل احداث مدول دوم تصفیه خانه، تکمیل شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب و بهره برداری از تأسیسات موجود و احداث شده توسط بخش خصوصی با الگوی بیع متقابل است. ظرفیت نهایی تأسیسات تصفیه فاضلاب، بالغ بر ۲۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز خواهد بود و مبلغ سرمایه گذاری اولیه دو هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

مدت پروژه ۲۹ سال، شامل چهار سال دوره ساخت و ۲۵ سال دوره بهره برداری، است.

احداث و بهره برداری از خط انتقال آب از سد سده خواف به مجتمع فولاد سنگان

پروژه شامل احداث خط انتقال و تأسیسات تلمبه خانه مربوط و مخازن تعادلی مورد نیاز برای انتقال حقآبه تخصیص یافته از سد سده خواف به مجتمع فولاد سنگان و بهره برداری از تأسیسات احداثی توسط بخش خصوصی با الگوی F-EPC و یا تضمین پرداخت حق العمل انتقال آب به سرمایه گذار است.مبلغ سرمایه گذاری اولیه بالغ بر چهارصد میلیارد ریال برآورد شده است.

مدت پروژه ۲۶ سال، شامل یک سال دوره احداث و ۲۵ سال دوره بهره برداری است.

احداث و بهره برداری از تاسیسات مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد

پروژه شامل احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب، تأسیسات هاضم لجن مدول دوم و سوم تصفیه خانه و نیروگاه (CHP) بیوگاز حاصل از تجزیه لجن و بهره برداری از تاسیسات احداث شده توسط بخش خصوصی با الگوی بیع متقابل است. ظرفیت نهایی تأسیسات احداث شده بالغ بر ۹۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه روز و مبلغ سرمایه گذاری اولیه بالغ بر سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

مدت پروژه ۲۸ سال شامل سه سال دوره ساخت و ۲۵ سال دوره بهره برداری است.

گروه های مشارکت