منابع انــسانی

مشاورین

ansari

حسين انصاري (مشاور عالی)

دكتري علوم مهندسي آبياري و زهكشي دانشگاه تربيت مدرس

ziaee

علي‌نقي ضيايي (رئیس کمیته فنی)

دكتري علوم و مهندسي آب دانشگاه شيراز

مدیران و معاونین

khadivi

مهدی خدیوی (مدیرعامل)

کارشناسي ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

nassalh

نسرین صالح نیا (عضو هیئت مدیره)

دکتری هواشناسی کشاورزی

nargsalh

نرگس صالح نیا (عضو هیئت مدیره)

دکتری اقتصاد