سامانه نظارت بر بهره برداری
سامانه مدیریت تولید و مصرف پساب
سامانه مدیریت آب شهری
سامانه مدیریت فضای سبز
سامانه بیلان منابع آب
رصدخانه اقتصادی
رصدگاه پیامکی