نظارت

 • نظارت عاليه و کارگاهي پروژه‌اي شبکه‌هاي آبرساني شهري و روستائي (شبکه هاي توزيع و خطوط انتقال آب)
 • نظارت عاليه و کارگاهي پروژه‌اي تجهيز و نوسازي اراضي کشاورزي (تسطيح و جاده‌هاي بين مزارع)
 • نظارت عاليه و کارگاهي پروژه‌اي شبکه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهکشي
 • نظارت عاليه و کارگاهي پروژه‌اي آبياري تحت فشار
 • نظارت عاليه و کارگاهي پروژه‌اي فاضلاب شهري و روستائي(شبکه جمع‌آوري و خطوط انتقال فاضلاب)
 • نظارت کارگاهي و عاليه شبکه‌هاي آبرساني شامل انتقال، توسعه،اصلاح شبکه، انشعابات، احداث حوضچه، شيرآلات
 • نظارت کارگاهي و عاليه احداث کلکتور و شبکه جمع‌آوري نصب انشعابات فاضلاب
 • نظارت کارگاهي و عاليه احداث مخازن بتني و فولادي آب
 • نظارت کارگاهي و عاليه تصفيه خانه فاضلاب
 • نظارت کارگاهي و عاليه جداسازي شبکه‌هاي آب فضاي سبز از شبکه آب شرب
 • نظارت کارگاهي و عاليه اجراي کانال‌ها شبکه‌هاي جمع آوري و دفع آب هاي سطحي
 • نظارت کارگاهي و عاليه ايستگاه پمپاژ و انتقال آب
 • نظارت کارگاهي و عاليه احداث و ايجاد چاه‌هاي آب شرب و غير شرب و شبکه آن
 • نظارت کارگاهي و عاليه تسطيح و يکپارچه‌سازي اراضي کشاورزي ـ احداث جاده ها و خطوط شبکه آب روستايي
 • نظارت کارگاهي و عاليه بند انحرافي و سيستم انتقال آب
 • نظارت کارگاهي و عاليه تهيه شناسنامه رشته قنوات
 • نظارت کارگاهي و عاليه بر عمليات ويدئومتري و انشعابات مناسب ترين روش اصلاح و بازسازي شبکه‌هاي فاضلاب
 • نظارت کارگاهي و عاليه احداث تاسيسات پيش تصفيه و تصفيه خانه سپتاژ مشترکين غير متعارف
 • نظارت کارگاهي و عاليه و اجراي شبکه هاي فاضلاب و بهره‌برداري از تصفيه خانه به روش B متقابل، BOT، اوراقي مشارکت
 • نظارت عاليه وکارگاهي مخازن و ايستگاه هاي پمپاژ آب
 • نظارت بر حفر و بهره‌برداري از چاه‌هاي شرب، صنعت و کشاورزي