مارس 30 2023 0دیدگاه

انتشار مقاله مرتبط با رصدخانه آب و انرژی در نشریه آب و توسعه پایدار

این مقاله که با موضوع مدلسازی منابع و مصارف منابع آب حوضه های آبریز از طریق پیاده سازی حکمرانی داده در رصدخانه آب و انرژی (مطالعه موردی: پیاد هسازی پیشخوان مدیریت منابع و مصارف در حوضه آبریز کرخه) بود اخیرا در اسفند ۱۴۰۱ در نشریه آب و توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد به همت: مصطفی معصومی مدیریت، عارف وائلی رئیس گروه اطلاعرسانی و پایش اطلاعات منابع آب و انرژی، غلامحسین کریمی رئیس گروه مدلهای آب و انرژی، اردشیر کلانی رئیس گروه برنامه ریزی و تلفیق بانکهای اطلاعاتی رصدخانه آب و انرژی سازمان آب و برق خوزستان، کیوان بوالحسنی مدیر پروژه مطالعات رصدخانه آب و انرژی و دکترحسین انصاری مشاور عالی شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس، انتشار یافت.

لینک دسترسی به نشریه

دریافت مقاله