دپارتمان منابع آب

 • مدل مفهومي آب سطحي و زيرزميني
 • مطالعات هيدروژئوشيمي
 • کاربرد ايزوتوپ‌ها در مطالعات منابع آب
 • توسعه مدل‌هاي شبيه‌سازي کمي و کيفي منابع آب سطحي و زيرزميني
 • سامانه پشتيباني تصميم منابع آب(DSS)
 • تهيه بيلان محدوده‌هاي مطالعاتي ( سالانه، برخط )
 • تمديد ممنوعيت دشت‌ها
 • آب‌هاي نامتعارف ( شور و لب شور، پساب )
 • مديريت راهبردي منابع آب (مديريت مشارکتي)
 • تخصيص و برنامه‌ريزي منابع آب
 • سامانه‌هاي هشدار سيل
 • مدل‌سازي اثر تغيير اقليم بر منابع آب (سطحي و زيرزميني)
 • ايجاد بازار آب و قيمت گذاري آب در مصارف مختلف با استفاده از چارچوب‌هاي علمي و عملي
 • بهبود و بهينه‌سازي شبکه سنجش و پايش منابع آب سطحي و زيرزميني (اصلاح شبکه تيسن، مکان‌يابي حفر چاه‌هاي مشاهده‌اي)