دپارتمان محيط زيست

  • ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) طرح هاي عمراني اعم از سد و شبکه آبياري و زهکشي، صنايع و معادن، خطوط لوله نفت و گاز، نيروگاه، بزرگراه‌ها، طرح‌هاي گردشگري، احداث شبکه جمع‌آوري و تصفيه‌خانه فاضلاب شهري، صنعتي و استفاده مجدد از پساب تصفيه شده و ….
  • مديريت پسماند اعم از: مطالعات طرح جامع پسماندهاي شهري، مطالعات خوداظهاري پسماند صنعتي، مطالعات LCA پسماند شهري و صنعتي
  • مدل‌سازي و ارزيابي کيفي منابع آب اعم از سدها، رودخانه‌ها و منابع آب زيرزميني
  • ارزيابي ريسک و مديريت بحران زيست محيطي
  • تعيين حريم کيفي منابع آب سطحي و زيرزميني
  • مطالعات زيست محيطي طرح‌هاي جامع آب، طرح هاي توسعه صنعتي و زيربنايي و …..
  • مديريت و پايش زيست محيطي منابع آب، صنعت، منابع آلاينده و ….
  • شبيه‌سازي کيفي منابع آب سطحي و مخازن و درياچه‌ها
  • کاربرد فناوري سنجش از دور در ارزيابي کيفي آب مخازن سدها درياچه‌ها و تالاب‌هاي کشور
  • رديابي آلودگي آب‌هاي سطحي با تکنيک‌هاي سنجش از دور