دپارتمان آبياري و زه‌كشي

 • به روزرساني سند ملي آب كشاورزي
 • ايجاد و استقرار سامانه‌هاي بهره‌وري آب كشاورزي (سبا)
 • طرح‌هاي بهره‌برداري از آب‌هاي مرزي
 • طراحي سيستم‌هاي آبياري تحت فشار و كم فشار
 • ساماندهي تشكل‌هاي آب‌بران شبكه‌ها
 • مطالعات و طراحي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي درجه‌هاي ۱ و ۲ و ۳ و ۴ (اصلي و فرعي)
 • اتوماسيون‌سازي سيستم‌هاي آبياري و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
 • طراحي فضاي سبز و مديريت هوشمند فضاي سبز شهري
 • طرح‌هاي تامين آب جهاد کشاورزي
 • تدوين الگوي بهينه محصولات كشاورزي يا مطالعات بهينه‌سازي الگوي کشت در مقياس خرد و کلان
 • ارزيابي شبكه‌هاي آبياري
 • ارزيابي بهره‌وري آب
 • توسعه كشت‌هاي گلخانه‌اي
 • مطالعات جداسازي آب شرب از فضاي سبز
 • مطالعات و طراحي سيستم‌هاي آبياري سطحي،‌ زير سطحي
 • مطالعات تاٌسيسات انحراف آب و بندهاي انحرافي و دهانه آبگير