بخش تحقيق و توسعه (R&D)

طرح ها

 • انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه خشکسالي و تغيير اقليم
 • انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه مديريت مشارکتي منابع آب
 • انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه مدل‌سازي آب سطحي و زيرزميني
 • انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه مديريت راهبردي منابع آب
 • انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه الگوي بهينه مصارف آب در بخش کشاورزي
 • انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه اقتصاد آب و انرژي
 • انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه بازار آب
 • انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه کاربرد سنجش از دور در منابع آب
 • انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه کاربرد سنجش از دور در کشاورزي
 • انجام طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه کاربرد سنجش از دور در تعيين کاربري اراضي
 • تهيه / تدوين چارچوب پايش کمي و کيفي منابع آب
 • استاندارد‌سازي ادوات و تجهيزات اندازه‌گيري، ثبت و ارسال خودکار
 • تهيه / تدوين دستورالعمل‌هاي خدمات ويژه (مدل مفهومي و …)
 • پژوهش‌هاي کاربردي در زمينه آب و خاک
 • پژوهش‌هاي کاربردي در زمينه توليد و طراحي ابزار دقيق
 • طراحي و ساخت انواع دستگاه‌ها و سنسورهاي اندازه‌گيري دما، رطوبت، شوري و …
 • طراحي و ساخت انواع دستگاه‌هاي تبخير سنج
 • طراحي و ساخت انواع دستگاه‌ها و سنسورهاي کيفيت آب
 • طراحي و ساخت انواع ايستگاه هواشناسي، اقليمي و کشاورزي
 • طراحي و ساخت انواع دستگاه‌هاي ژئوالکتريک
 • طراحي و ساخت انواع کنتورها و تجهيزات اندازه گيري جريان آب در مجاري باز و بسته
 • طراحي و ساخت تجهيزات ثبت و ارسال داده
 • طراحي و ايجاد انواع نرم افزارهاي خودکار سازي داده برداري و گزارش گيري از اطلاعات پايه هواشناسي، هيدرولوژي، …
 • توليد سامانه هاي مديريت هوشمند داده و تحليل هاي مکاني و زماني (GIS Based)
 • انتشار نشريات علمي معتبر
 • انتشار کتب و دستورالعمل‌هاي فني – کاربردي